Explore Explore Ashland
Wastewater

Information For

WWTP
Wastewater Treatment Plant
Wastewater Treatment Plant: 606-385-3204
Pretreatment Phone: 606-385-3205

James Morgan
Superintendent 
jmorgan@ashlandky.gov

Jeff McFarlin
Chief Operator
jmcfarlin@ashlandky.gov

Kevin Cassidy
Pretreatment Administrator 
kcassidy@ashlandky.gov

Jet Truck3Wastewater Collection
Phone: 606-385-3192

Bruce Worthington
Superintendent
bworthington@ashlandky.gov 

Justin Royster
Field Supervisor
jroyster@ashlandky.gov